Curiculum vitae

Persoonlijke gegevens:

Naam: Jan Willem Dorr Geboortedatum: 1 juli 1951 Burgerlijke staat: gehuwd

Opleiding:

Mulo B: diploma 1969 MBO-IW diploma 1977. Open Universiteit: 1984 t/m 1997, in 1984 begonnen met de diplomalijn Nederlands recht aan de Open Universiteit. Na een aantal modules (met name inleidende modules rechten), overgestapt naar de studielijn ‘arbeid en organisatie’.

Binnen dit vakgebied heb ik in 1997 de kort hoger onderwijslijn ‘personeel & organisatie’ met succes afgerond. Daarnaast heb ik een fors aantal modules in de bijvakken.

Relevant voor mijn huidige werkzaamheden: economie, statistiek, ergonomie, filosofie, projectmanagement en kwaliteitsbeleid. Voordeel van de studie aan de OU was dat het mogelijk was om de studie op te schorten zonder negatieve consequenties, door de modulaire opbouw.

Dit kwam van pas toen mijn echtgenote ernstig ziek werd en in de jaren ’90 een aantal zware operaties moest ondergaan. Intervisieopleiding: 2001-2002, afgesloten met een certificaat. Deze opleiding heb ik gevolgd via de beroepsvereniging voor ambtelijk secretarissen VASMO. Aansluitend hierop heb ik samen met mijn collega ambtelijk secretaris van de OR van het Westfries Gasthuis te Hoorn een intervisiegroep opgezet voor de regio Noord Holland Noord van de VASMO. Deze intervisiegroep heb ik een jaar lang begeleid, waarna deze zelfsturend is voortgezet.

Intern-auditor: In 2010 heb ik in het MCA de interne opleiding voor NIAZ-auditor gevolgd en met een certificaat afgerond. NIAZ is het kwaliteitsinstituut voor de ziekenhuiszorg. In 2015 heb ik de vervolgopleiding voor intern auditor gevolg (Q-mentum benadering). In totaal heb ik samen met collega’s ongeveer 12 interne kwaliteitsaudits uitgevoerd binnen de ziekenhuisorganisatie.

Voorts: Sinds 1997 heb ik in het kader van mijn functie veel aan zelfstudie gedaan. Met name de aspecten die ik in verband met de ontwikkeling van de medezeggenschap verder wilde ontwikkelen, zoals financieel management, beoordeling van jaarrekeningen en prestatie-indicatoren.

Conclusie destijds in mijn functioneringsgesprekken was dat wat kennis betreft geen behoefte bestond aan verdere scholing, buiten het bijhouden van mijn vak. Wat betreft ontwikkeling was de conclusie dat ‘naar buiten kijken’, het opbouwen van een extern netwerk, veel kon bijdragen aan mijn functioneren.

Visie op medezeggenschap: De inhoud van medezeggenschap is belangrijker dat de WOR. Vroegtijdige betrokkenheid en het, waar mogelijk, proactief participeren bij beleidsontwikkelingen levert meer op dan procedurele debatten. Een volwassen OR schakelt adequaat tussen controleren, opkomen voor (groepen) medewerkers, participeren in beleidsontwikkelingen en draagvlak creëren.

Deze visie komt terug in de naam van mijn ZZP-bedrijf, projectOR-MZ: beschouw medezeggenschapstrajecten als projecten (met daarbij behorende fasen en ijkpunten) en belangrijk is dat medezeggenschap wordt geprojecteerd op de organisatie (dicht bij medewerkers plaatsvindt).

Relevante werkervaring: Vóór 1986 In de jaren dat ik werkzaam was in het inrichtingswerk ben ik betrokken geweest bij de medezeggenschap en vakbondswerk. Destijds in Egmond aan zee (1976/77) ben ik namens AbvaKabo FNV lid geweest van de commissie van overleg in verband met een forse sanering van de kinderhuisorganisatie waarvoor ik werkte.

In het kinderhuis te Bakkum ben ik vanaf 1978 betrokken geweest bij de oprichting van een voorlopige ondernemingsraad en was ik contactpersoon voor de AbvaKabo. In die periode heb ik een aantal vakbondscursussen gevolgd. Van 1981-1983 werkte ik als coördinator bij de stichting kinderdagverblijven Alkmaar e.o. Daar werd ik i.v.m. bezuinigingen ontslagen en was gedurende een periode van ruim drie jaar werkzoekend.

Als vrijwilliger ben ik toen (van 1983 – 1986) voorzitter geweest van de Stichting Jong Alkmaar, die tien peuterspeelzalen exploiteerde in Alkmaar Noord. In die periode heb ik vooral bijgedragen aan het professionaliseren van de organisatie en deze financieel / administratief op orde te brengen.

1986 - 1997 In november 1986 kwam ik als portier/receptionist SEH (spoedeisende hulp) in dienst van het Medisch Centrum Alkmaar (nu Noordwest ziekenhuisgroep). In 1988 werd ik gekozen als lid van de toenmalige medezeggenschapscommissie van dit toentertijd intergemeentelijke ziekenhuis.

Vanaf 1991 was ik lid van het dagelijks bestuur van de MC. Eerst als vicesecretaris, later als voorzitter en vervolgens tot 1997 weer als vicesecretaris. Tevens ben ik destijds lid geweest van het Georganiseerd Overleg arbeidsvoorwaarden (1994 – 1996).

1997 – 2017 Met de privatisering per 1 januari 1997 diende de MC plaats te maken voor een ondernemingsraad, met de wettelijke bevoegdheden die daarbij horen. In de onderhandelingen met de raad van bestuur werd overeengekomen dat de OR ondersteund zou worden door een ambtelijk secretaris. In het voorjaar van 1997 had ik mijn studie aan de OU afgerond, zodat ik beschikte over de benodigde kwalificaties om te solliciteren op deze beleidsondersteunende en -adviserende functie.

De functie was voor het MCA en de ondernemingsraad nieuw: ik vond het een uitdaging om deze te ontwikkelen in een organisatie die sterk in beweging was. Belangrijke ontwikkelingen die ik in nauw overleg met de OR in gang heb gezet zijn: projectmatig werken, resultaatgerichtheid, aandacht van de OR voor financiële- en bedrijfskundige aspecten en systematisch aandacht voor het scholingsbeleid van de OR.

In 2014 is mede op mijn initiatief de ondersteuning van alle adviesraden van de ziekenhuisgroep gebundeld in één bureau medezeggenschap. Naast de OR ging ik ook één van de CR’en (cliëntenraden) ondersteunen.

2000 – 2014 In oktober 2000 werd ik door de toenmalige voorzitter van de OR van de Kamer van Koophandel Noord West Holland gevraagd als ambtelijk secretaris. Sinds die tijd ondersteunde ik de OR van de Kamer voor gemiddeld twee uur per week. Naast de reguliere OR-zaken ben ik zijdelings (het zwaartepunt lag bij de centrale ondernemingsraad van de Kamers) betrokken geweest bij het harmonisatietraject om te komen tot één arbeidsvoorwaardenbeleid van de Kamers van Koophandel, daarna bij de overgang van de Kamers naar het ARAR (rechtpositie rijksambtenaren) en het transitietraject naar één organisatie KvK Nederland.

2017 – heden In december 2016 heb ik afscheid genomen van de Noordwest ziekenhuisgroep. Inmiddels heb ik mij gevestigd als zelfstandige zonder personeel als adviseur / ondersteuner medezeggenschap.

In 2016 heb ik een ZBC geadviseerd over de inrichting van de medezeggenschap voor een nieuw beoogde organisatie. Sinds 1 januari 2017 ondersteun ik een nieuw opgerichte OR van het medisch specialistisch bedrijf in Alkmaar. Voorts Gedurende vijf en een half jaar, van 2003 tot 2008, was ik secretaris van de VASMO, de beroepsvereniging van ambtelijk secretarissen medezeggenschapsorganen. Van deze periode heb ik veel geleerd door contact met collega’s uit allerlei sectoren. Door het bestuurswerk heb ik mijn netwerk fors kunnen uitbreiden, zowel met collega ambtelijk secretarissen als met opleidingsinstituten en andere organen die zich met medezeggenschap bezig houden. Tevens heb ik regelmatig bijdragen geleverd aan conferenties en bijeenkomsten voor ambtelijk secretarissen en ondernemingsraadsleden, o.a. op het gebied van kwaliteitsmanagement voor ondernemingsraden, digitaal werken, fusies in de zorg, vernieuwing van medezeggenschap en samenwerking adviesraden in de zorg.

Van 2008 – eind 2020 met een onderbreking van 2 jaar administrateur VVE Atlantic I & II, het complex waar ik woon. Zorg gedragen dat de VVE’en organisatorisch en financieel op orde zijn gebracht (onderhoudsplan / opbouw reserve).

Van december 2017 tot eind 2020 was ik bestuurslid (penningmeester) van LOMOZ, de landelijke koepel van OR’en in de zorgsector. Dit met het oog op het onderhouden van een landelijk netwerk en het (blijven) bijdragen aan de ontwikkelingen in de medezeggenschap.

Sinds februari 2019 ben ik lid van de clientenraad extramurale zorg van Magentazorg. Vanuit die positie werd ik in september 2020 lid van de centrale clientenraad van Magentazorg.

Eind 2018 werd ik gevraagd bestuurslid te worden van de STAK en de BV die het zonnepark van de Noordwest ziekenhuisgroep bestuurt en exploiteert. In de exploitatie kunnen medewerkers en specialisten van Noordwest via certificaten financieel patyiciperen.

Hobby’s, vrijetijdsbesteding: Kampeervakanties met de buscamper: waarbij culturele bestemmingen, luieren en Bourgondisch leven afwisselend aan de orde komen. Lezen: met name non-fiction. Vooral geschiedenis en filosofie hebben mijn interesse. Zingen: participeren in projectkoren (Weihnachtsoratorium, Mattheuspassion, e.d.)