ProjectOR: tweeledig

1. Een medezeggenschapstraject kun je beschouwen als een project. Een beleidsontwikkeling, of het nu om een instemmingstraject gaat of een adviesaanvraag, kent de fasen van inititiatief, definitie, ontwerp, besluitvorming, implementatie en evaluatie.

Proactieve / participerende medezeggenschap streeft naar betrokkenheid in alle fasen.

2. Medezeggenschap vindt plaats op veel plaatsen en niveaus in de organisatie. Werkoverleg, personeelsbijeenkomsten, door andere adviesraden en belangenpartijen. Naast 'uitvoerder' van medezeggenschap dient de OR,  MR, CR zorg te dragen dat medewerkers / cliënten en andere belanghebbenden optimaal kunnen participeren.

Medezeggenschapsorganen dienen niet alle medezeggenschap naar zich toe te trekken, maar vooral te projecteren op de organisatie.